erti@uni-sopron.hu +36 95 520-877, +36 30 373-4758

1. A SiteViewer programról általában

A SiteViewer 3.0 program a SOE ERTI klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében fejlesztett, erdészeti döntéstámogató alkalmazása. Alapját az ERTI és az HUNREN ATK TAKI kutatói által szerkesztett, új digitális termőhely-térképek, a Climate EU adatbázis RCP 4.5 és RCP 8.5 kibocsátási forgatókönyveken alapuló ensemble klímamodelljének adatai, valamint az ERTI és az EMK együttműködésének eredményei adják. Az alkalmazás on-line GIS erőforrásokat integrálva lehetővé teszi térinformatikai szoftverrel nem rendelkező felhasználóknak is a térképi adatok böngészését és felhasználását. A program általános célja, hogy az erdőtervezésben és az erdőgazdálkodásban dolgozókat támogassa azzal, hogy országos léptékben nyújt tájékoztató információkat azokról a termőhelyi adottságokról 1 ha-os (100 x 100 m) felbontásban, amelyek a jelenlegi és a jövőbeli erdészeti hasznosítást meghatározzák. Ezzel az erdőtervezési és gazdálkodási folyamatokat támogatja, segítve a tervezési folyamat terepi munkafolyamatainak összeállítását, pl.: termőhelyfelvételek helyszíneinek kijelölését, avagy nagyobb erdőrészletek fatermési különbségeinek feltárását, illetve nagyobb területegységek hasznosítási koncepciójának kialakítását, célállomány javaslatok értékelését a várható klímaváltozási hatások figyelembe vételével. Fontos kiemelni, hogy a szoftver által szolgáltatott adatok nem helyettesítik a hatályos körzeti erdőtervek és erdőgazdálkodási üzemtervek adatait. A SiteViewer program letölthető az Erdészeti Tudományos Intézet geoportáljának (www.ertigis.hu) a „Szolgáltatások” menüpont alól.

2. Milyen adatokra épül a SiteViwer program?

https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html

Klimatikus és egyéb termőhelyi adatok A programban jelenleg hét különféle makroklimatikus helyzet értékelésére van lehetőség. A kiindulási erdészeti klímatípus adatfedvényt az 1981-2010 közötti 30 év rácspontokra interpolált, tény klimatikus adataiból szerkesztett, erdészeti ariditási indexből (FAI, Führer et al, 2011) vezettük le. Ebből következően ez az adat jelentősen eltérhet a hagyományosan alkalmazott, vagy korábbi térképekről származó klímatípus adatoktól, de jól reprezentálja a századfordulón jellemző makroklimatikus adottságokat. E múltra vonatkozó adatfedvényből lekérdezésre nincs lehetőség, csupán vizuális támpontot nyújt a felhasználók számára. A jelen állapotra és a jövőre vonatkozó klímatípus fedvények az RCP 4.5 és az RCP 8.5 kibocsátási forgatókönyveken alapuló, és Európa térségére futtatott klímamodellek, statisztikai alapon leskálázott fedvényeire épülnek. A két kibocsátási forgatókönyvre vonatkozóan három időablakra jellemző adatokból származtatott klímatípus és termőhelytípus változat fedvény érhető el, ami hat különféle kombinációt jelent: a 2011-2040, a 2041-2070 és a 2071-2100 közötti 30 éves időablakokra vonatkozóan érhetők el az adatok letölthető formában is. A felhasznált klímamodellek részletesebb leírását és adatait a Climate EU weboldalon találja az érdeklődő. A hidrológiai kategóriák térképi állományait a hajdani Magyar Földtani és Geofizikai Intézet által kiadott talajvíztérképek, a domborzat, valamint a későbbiekben tárgyalt talajtípus térképek alapján határoztuk meg. A talajtípus, termőréteg vastagság és fizikai féleség térképfedvényeket az erdészeti termőhelyi adatbázisban (NFK) szereplő, direkt termőhelyfeltárással érintett – termőhely meghatározási mód kódjai szerint a 3-as, 4-es, 5-ös kódok – erdőrészletek súlyponti koordinátáin értelmezett termőhelyi adatai, az ERTI-ben összegyűlt termőhely feltárási adatok, valamint a TAKI adattárában szereplő, és erre a célra megosztott termőhelyfeltárási adatai alapján szerkesztettük. Az adatokat és a térképeket évente igyekszünk frissíteni az erdőgazdálkodóktól beérkező új adatok, valamint az ERTI által végzett termőhelyfeltárási adatok feldolgozásával. A térképek szerkesztésére így eredetileg közel 60 ezer pontot használtunk fel (Illés et al, 2016; Pásztor et al, 2017). Az adatpontokból a talajtípus, termőréteg vastagság, és fizikai féleség fedvényeket ún. környezeti segédváltozók segítségével (pl.: domborzat és egyéb a talajfejlődést befolyásoló tényezők), a digitális talajtérképezési módszertan szerint állítottuk elő. Ennek részleteit az irodalomjegyzékben szereplő írások tárgyalják. A SiteViewer-ben alkalmazott talaj térképek becsült általános pontossága 75-80%. Az alkalmazásban a minél részletesebb faállomány-típus adatok becsléséhez felhasználtuk az Egyes termőhelytípusokon alkalmazható célállományok (ÁESZ, 2005) táblázatának adatait, valamint a célállományok klímaváltozással összhangban történő megújítására vonatkozó részprojekt eredményeket az Agrárklíma 2 kutatási program eredményei közül (Nagy-Alföld erdőgazdasági tájcsoport). A többi tájcsoportra az Agrárminisztérium megbízásával a SOE-ERTI dolgozott ki javaslatokat az Éghajlatváltozási Cselekvési Terv programjának keretein belül, amihez kapcsolódóan konzultációkat szerveztünk, illetve teszt területeken vizsgáltuk az eredmények használhatóságát. A SiteViewer jelenlegi verziója egyben tartalmazza a SOE ERTI által működtetett meteorológiai állomások elhelyezkedését és aktuális adatainak elérési lehetőségét is. Az egyes állomásokra vonatkozóan a mérések kezdetétől számított, évi átlagos hőmérséklet és csapadék adatokat is megjelenítjük havi bontásban. A fentiek mellett a program tartalmazza és szolgáltatja a termőhelyi és klimatikus adatok alapján becsült célállomány javaslatokat és azok főfafajainak várható növekedési erélyét (fatermési csoport). Továbbá ugyancsak szerepel a programban kilenc főfafaj európai elterjedése alapján meghatározott klímaterének múltbeli és becsült jövőbeli földrajzi megjelenése az alkalmazott klímamodellekkel összhangban. A területi becsléseken belül, külön jelölve vannak az európai fafajatlasz alapján a legalább 20%-os előfordulási valószínűséggel jellemezhető területek. Az elterjedéssel és a szaporítóanyag-forrásokkal kapcsolatos vizsgálatokhoz a program ezeken felül tartalmazza a hazai és a fafajok szempontjából releváns szomszédos országok FOREMATIS adatbázisának pontjait is. Jelenlegi ezek a térképi szolgáltatások kilenc fafaj vonatkozásában érhetők el (bükk, csertölgy, erdei fenyő, feketefenyő, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, lucfenyő, magyar tölgy, molyhos tölgy).

3. Mire használható a SiteViewer program?

A SiteViewer program a közelmúltbeli (1981-2010), a jelenlegi (2011-2040), és két jövőbeli (2041-2070, 2071-2100) időszakra becsült termőhelyi állapotok átnézetes térképi böngészésére és pontszerű, vagy csoportos termőhelyi adatok, és az azokra épülő fatermési becslések adatainak kigyűjtésre használható alkalmazás. Alkalmazási területe a korábbiakhoz képest, a fő fafajok számára alkalmas klimatikus tér változásának becslésével is kibővült. Kiegészítésként a SOE-ERTI szabadföldi mérőállomásainak főbb adatait is szolgáltatja. A befoglalt térképi fedvények önállóan, jelmagyarázattal ellátva, illetve az egyes rétegek egyedi átlátszóságának változtatásával két-három réteg egyidejű átnézetes térképének használatára alkalmas. A térképi böngészésen túl, a baloldali egérgombot használva klikkeléssel, illetve szövegfájlban megadott koordinátajegyzék alapján adatpontok letűzésére van lehetőség az alkalmazásban. A felhasználó számára érdekes terület felkeresését – a térképi navigációt –, az egérmutató helyzetének EOV koordináta kijelzése segíti. Továbbá a Google Maps-nél megszokott módon, az ESRI topográfiai, vagy műholdas alaptérképe felett nagyítással (egér görgetőgomb) és a baloldali egérgombot nyomva tartva a térkép tetszőleges irányú mozgatásával van lehetőség a navigációra. A kijelölt pontok vonatkozásában a programba épített térképfedvényekről származó termőhelyi adatok a térképnézet oldalsávjából behívható táblázatban megjelennek. A táblázatba tetszőleges számú pont, tetszőleges helyszínről legyűjthető. A legyűjtött pontok azonosító és termőhelyi adatain kívül a táblázatba kiírásra kerülnek az adott termőhelyi viszonyok mellett alkalmazható célállományok főfafajai (max. 4 db) és azok várható fatermési csoportja, továbbá a pontok EOV koordinátái is. A letűzött pontok a térképnézetben megjelennek, melyeket a táblázat egy, vagy több sora képvisel. Amennyiben az időszaki szcenáriók közül egynél többet választunk ki, akkor a táblázatban a pont letűzésekor az kijelölt időszakoknak megfelelő adatok összessége megjelenik. A szükségtelen pontokat a táblázat sorainak elején lévő törlés gombbal lehet eltávolítani. A törölt pontok a térképnézetről is eltűnnek. A pontok kijelölésének végeztével a táblázat adatai egy CSV fájlba (pontosvesszővel mezőhatárolt szövegfájl) kiexportálhatók. Az export fájl egyszerű szövegszerkesztő programokkal (pl.: Notepad), vagy MS Excel programmal is megnyitható. A térképnézetek is képként exportálhatókká váltak, valamint a hőmérséklet-csapadék diagrammok is képként menthetők.

4. Milyen rendszerigényei vannak a SiteViewer programnak?

A SiteViewer program Windows 7; 8; 8.1; 10 és 11 operációs rendszereken fut. A hardver tekintetében megnőtt a helyigénye, mintegy 586 MB helyet foglal a merevlemezen. Mivel továbbra is valós idejű, on-line adateléréssel működik, szüksége van Internet kapcsolatra. A program telepítéséhez le kell tölteni a telepítő fájlt az ERTIGIS honlapról. Kicsomagolás után dupla kattintás a Setup.exe fájlon végigvezet a telepítés folyamatán. Sikeres telepítést követően a Programok menüben megjelenik a SiteViewer mappa és az Asztalra kikerül a parancsikon. A program bővült az elérhető frissítéseket ellenőrző funkcióval, így az alkalmazás naprakész állapota egy klikkeléssel ellenőrizhető.

A program telepítéséhez le kell tölteni a telepítő fájlt tartalmazó tömörítvényt.

Kicsomagolás után dupla kattintás a Setup.exe fájlon végigvezet a telepítés folyamatán.