erti@uni-sopron.hu +36 95 520-877, +36 30 373-4758

1. A SiteViewer programról általában

A SiteViewer 2.0 program a SOE ERTI klímaválozáshoz való alkalmazkodás érdekében fejlesztett, erdészeti döntéstámogató alkalmazása. Alapját az ERTI és az ELKH ATK TAKI kutatói által szerkesztett, új digitális termőhely-térképek, valamint a Climate EU adatbázis RCP 4.5 és RCP 8.5 kibocsátási forgatókönyveken alapuló ensemble klimamodelljének adatai adják. Az alkalmazás on-line GIS erőforrásokat integrálva lehetővé teszi térinformatikai szoftverrel nem rendelkező felhasználóknak is a térképi adatok böngészését és felhasználását. A program általános célja, hogy az erdőtervezésben és az erdőgazdálkodásban dolgozókat támogassa azzal, hogy országos léptékben nyújt információkat azokról a termőhelyi adottságokról 1 ha-os (100 x 100 m) felbontásban, amelyek a jelenlegi és a jövőbeli erdészeti hasznosítást meghatározzák. Ezzel az erdőtervezési és gazdálkodási folyamatokat támogatja, segítve a tervezési folyamat terepi munkafolyamatainak összeállítását, pl.: termőhelyfelvételek helyszíneinek kijelölését, avagy nagyobb erdőrészletek fatermési különbségeinek feltárását, illetve nagyobb területegységek hasznosítási koncepciójának kialakítását, célállomány javaslatok értékelését a várható klímaváltozási hatások figyelembe vételével. Fontos kiemelni, hogy a szoftver által szolgáltatott adatok nem helyettesítik a hatályos körzeti erdőtervek és erdőgazdálkodási üzemtervek adatait. A SiteViewer program ingyenesen letölthető az Erdészeti Tudományos Intézet geoportáljának oldaláról (www.ertigis.hu) a „Térképszolgáltatások” menüpont alól.

2. Milyen adatokra épül a SiteViwer program?

Klimatikus és egyéb termőhelyi adatok A programban jelenleg hét különféle makroklimatikus helyzet értékelésére van lehetőség. A kiindulási erdészeti klímatípus adatfedvényt az 1981-2010 közötti 30 év rácspontokra interpolált, tény klimatikus adataiból szerkesztett, erdészeti ariditási index-ből (FAI) vezettük le (Führer et al, 2011). Ebből következően ez az adat jelentősen eltérhet a hagyományosan alkalmazott, vagy korábbi térképekről származó klímatípus adatoktól, de jól reprezentálja a századfordulón jellemző makroklimatikus adottságokat. A jövőre vonatkozó klímatípus fedvények az RCP 4.5 és az RCP 8.5 kibocsátási forgatókönyveken alapuló, és Európa térségére futtatott klímamodellek, statisztikai alapon leskálázott fedvényeire épül. A két kibocsátási forgatókönyvre vonatkozóan három időablakra jellemző adatokból származtatott klímatípus besorolás és termőhelytípus változat fedvény érhető el, ami hat különféle kombinációt jelent: a 2011- 2040, a 2041-2070 és a 2071-2100 közötti 30 éves időablakok esetében. A felhasznált klímamodellek részletesebb leírását és adatait a Climate EU weboldalon találja az érdeklődő. A hidrológiai kategóriák térképi állományait a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet által kiadott talajvíztérkép és a domborzat, valamint a későbbiekben tárgyalt talajtípus térképek alapján határoztuk meg. A talajtípus, termőréteg vastagság és fizikai féleség térképfedvényeket a NÉBIH Erdészeti Igazgatóságának jóvoltából a 2006-os állapotoknak megfelelő adattári állapotban rögzített, direkt termőhelyfeltárással érintett erdőrészletek súlyponti koordinátáin értelmezett termőhelyi adatai alapján – termőhely meghatározási mód 3, 4, 5 –, az ERTI-ben összegyűlt termőhely feltárási adatok, valamint a TAKI adattárában 3 szereplő termőhelyfeltárási adatok alapján szerkesztettük, az adatok homogenizációja és szűrése után, de új adat felvétele nélkül. A térképek szerkesztésére így közel 60 ezer pontot használtunk fel (Illés et al, 2016; Pásztor et al, 2017). Az adatpontokból a talajtípus, termőréteg vastagság, és fizikai féleség fedvényeket ún. környezeti segédváltozók segítségével (pl.: domborzat és egyéb a talajfejlődést befolyásoló tényezők), a digitális talajtérképezési módszertan szerint állítottuk elő. Ennek részleteit az irodalomjegyzékben szereplő írások tárgyalják. A SiteViewer-ben alkalmazott talaj térképek becsült általános pontossága 75-80%. Az alkalmazásban felhasználtuk az Egyes termőhelytípusokon alkalmazható célállományok (ÁESZ, 2005) táblázatának összefoglaló, digitális változatát, valamint a célállományok klímaváltozással összhangban történő megújítására vonatkozó részprojekt eredményeket az Agrárklíma 2 kutatási program eredményei közül (Nagy- Alföld erdőgazdasági tájcsoport). A többi tájcsoportra az Agrárminisztérium megbízásával a SOE-ERTI dolgozott ki javaslatokat az Éghajlatváltozási Cselekvési Terv programjának keretein belül. A Nemzeti Földügyi Központ támogatásával a program megjeleníti az aktuális erdőrészlet térképeket az erdoterkep.nebih.gov.hu oldalon látható erdőrészlet fedvénynek megfelelően azzal a különbséggel, hogy a SiteViewerben nincs lehetőség az erdőrészletek adatainak lekérdezésére. Ez a fedvény pusztán az erdőterületen való tájékozódást szolgálja. A program azonban lehetőséget kínál az erdőrészletek direkt keresésére a gyorsabb térképi azonosítás érdekében. A SiteViewer jelenlegi verziója egyben tartalmazza a SOE ERTI által működtetett meteorológiai állomások elhelyezkedését és aktuális adatainak elérési lehetőségét is. Az egyes állomásokra vonatkozóan a mérések kezdetétől számított, évi átlagos hőmérséklet és csapadék adatokat is megjelenítjük havi bontásban. A fentiek mellett a program tartalmazza és szolgáltatja a termőhelyi és klimatikus adatok alapján becsült célállomány javaslatokat és azok főfafajainak várható növekedési erélyét (fatermési csoport). Továbbá ugyancsak szerepel a programban kilenc főfafaj európai elterjedése alapján meghatározott klímaterének múltbeli és becsült jövőbeli földrajzi megjelenése az alkalmazott klímamodellekkel összhangban. A területi becsléseken belül, külön jelölve vannak az európai fafajatlasz alapján a legalább 20%-os előfordulási valószínűséggel jellemezhető területek. Az elterjedéssel és a szaporítóanyag-forrásokkal kapcsolatos vizsgálatokhoz a program ezeken felül tartalmazza a hazai és a fafajok szempontjából releváns szomszédos országok FOREMATIS adatbázisának pontjait is. Jelenlegi ezek a térképi szolgáltatások kilenc fafaj vonatkozásában érhetők el (bükk, csertölgy, erdei fenyő, feketefenyő, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, lucfenyő, magyar tölgy, molyhos tölgy).

3. Mire használható a SiteViewer program?

A SiteViewer program a közelmúltbeli (1981-2010), a jelenlegi (2011-2040), és két jövőbeli (2041-2070, 2071-2100) időszakra becsült termőhelyi állapotok átnézetes térképi böngészésére és pontszerű, vagy csoportos termőhelyi adatok, és az azokra épülő fatermési becslések adatainak kigyűjtésre használható alkalmazás. Alkalmazási területe a korábbiakhoz képest, a fő fafajok számára alkalmas klimatikus tér változásának becslésével is kibővült. Kiegészítésként a SOE-ERTI szabadföldi mérőállomásainak főbb adatait is szolgáltatja. A befoglalt térképi fedvények önállóan, 4 jelmagyarázattal ellátva, illetve az egyes rétegek egyedi átlátszóságának változtatásával két-három réteg egyidejű átnézetes térképének használatára alkalmas. A térképi böngészésen túl, a baloldali egérgombot használva klikkeléssel, illetve szövegfájlban megadott koordinátajegyzék alapján adatpontok letűzésére van lehetőség az alkalmazásban. A felhasználó számára érdekes terület felkeresését – a térképi navigációt –, az egérmutató helyzetének EOV koordináta kijelzése segíti. Továbbá a Google Maps-nél megszokott módon, az ESRI topográfiai, vagy műholdas alaptérképe felett nagyítással (egér görgetőgomb) és a baloldali egérgombot nyomva tartva a térkép tetszőleges irányú mozgatásával van lehetőség a navigációra. A kijelölt pontok vonatkozásában a bekapcsolt térképfedvényekről származó termőhelyi adatok a térképnézet oldalsávjából behívható táblázatban megjelennek. A táblázatba tetszőleges számú pont, tetszőleges helyszínről legyűjthető. A legyűjtést a korábbi verzióhoz képest egy kibővített erdőrészlet kereső panel is segíti, aminek segítségével a megadott szempontoknak megfelelően kiválasztott erdőrészletek súlypontjai a térképen kitűzésre kerülnek és a táblázathoz is hozzáadódnak. A legyűjtött pontok azonosító és termőhelyi adatain kívül a táblázatba kiírásra kerülnek az adott termőhelyi viszonyok mellett alkalmazható célállományok főfafajai (max. 4 db) és azok várható fatermési csoportja, a belőlük képzett célállomány javaslat, továbbá a pontok EOV koordinátái is. A letűzött pontok a térképnézetben megjelennek, melyeket a táblázat egy-egy sora képvisel. A szükségtelen pontokat a táblázat sorainak végén lévő törlés gombbal lehet eltávolítani. A törölt pontok a térképnézetről is eltűnnek. A táblázat adatai a „Hely”, „Tag”, „Részlet” mezők szerint sorba rendezhetők, illetve az összes attribútumra szűrhetők is. A pontok kijelölésének végeztével a táblázatok adatai egy Excel táblázatba kiexportálhatók. Újdonság, hogy a térképnézetek is képként exportálhatókká váltak, valamint a hőmérséklet-csapadék diagrammok is képként menthetők.

4. Milyen rendszerigényei vannak a SiteViewer programnak?

A SiteViewer program Windows 7; Windows 8; Windows 8.1 és Windows 10 operációs rendszereken fut. A hardver tekintetében megnőtt a helyigénye, mintegy 390 MB helyet foglal a merevlemezen. Mivel továbbra is valós idejű, on-line adateléréssel működik, szüksége van Internet kapcsolatra. Szoftver tekintetében a SiteViewer futtatásához szükség van az ingyenes Microsoft .NET keretrendszer 4.6.2-es, vagy frissebb verziójára és az ArcGIS futtatókörnyezetre. A megkövetelt szofver környezetet telepítés során – az ArcGIS Runtime Environment esetében – a telepítési könyvtárba másolja a telepítő az alapadat- és kódtáblákkal együtt. A .NET hiányát a telepítés során a telepítő jelzi, és a felhasználó beleegyezése esetén végrehajtja a .NET keretrendszer telepítését.

A program telepítéséhez le kell tölteni a telepítő fájlt tartalmazó tömörítvényt az ERTIGIS honlapjáról.

Kicsomagolás után dupla kattintás a Setup.exe fájlon végigvezet a telepítés folyamatán.